Terraform - Rotacja hasła administratora AWS RDS

Jak zmienić poprzednio wygenerowane hasło administratora w AWS RDS przy użyciu Terraforma.

Obecny stan

Przyjmijmy, że hasło administratora zostało wcześniej wygenerowane przy użyciu skryptów Terraform. Kod takiego skryptu wygląda następująco:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
resource "random_password" "rds_password" {
 length      = 32
 special     = true
 // AWS RDS nie pozwala na użycie tych znaków specjalnych dla głównego hasła
 // 
 override_special = "_%@"
}

resource "aws_rds_cluster" "rds_cluster" {
 cluster_identifier   = "aurora-cluster-demo"
 engine         = "aurora-mysql"
 engine_version     = "5.7.mysql_aurora.2.03.2"
 availability_zones   = ["us-west-2a", "us-west-2b", "us-west-2c"]
 database_name      = "database"
 master_username     = "user"
 master_password     = random_password.rds_password.result
 backup_retention_period = 5
 preferred_backup_window = "07:00-09:00"
}

Do znalezienia jest w tym przypadku klucz, pod którym znajduje się zapisany zasób random_password.rds_password w zapisanym stanie:

terraform state list | grep "random_password.rds_password"

Przyjmijmy, że klucz ma nazwę: random_password.rds_password. Jednakże, w przypadku bardziej skomplikowanych skryptów klucz może posiadać również inne nazwy, na przykład: module.rds_cluster_eu_west.random_password.primary_cluster_master_password.

Zastąpienie starego zasobu nowym

Utworzony wcześniej zasób wygenerowanego hasła jest zapisany w pliku stanu infrastruktury. Terraform nie podejmie się wygenerowania tego hasła ponownie ze względu na to, że zasób hasła został już utworzony. Należy wymusić na nim ponowne wygenerowanie tego zasobu przy wykorzystaniu flagi -replace.

Podsumowując, komenda generująca nowe hasło główne wygląda tak:

terraform apply -replace="random_password.rds_password"

Terraform przedstawi plan zmian do przeprowadzenia w infrastrukturze. W naszym przypadku będzie do zastąpienie zasobu hasła administratora nowym oraz zmiana wartości przekazywanej do pola master_password w aws_rds_cluster.rds_cluster. Po zaakceptowaniu zmian do wdrożenia klaster AWS RDS natychmiastowo przejdzie do próby zmiany hasła administratora całym klastrze.

Automatyzacja rotacji hasła

Rotacja hasła może być w prosty sposób zautomatyzowana w dowolnym narzędziu dla CI/CD. Przykład konfiguracji dla GitLab CI/CD:

1
2
3
4
5
6
rotate-password:
 script:
  - terraform init
  - terraform apply -input=false -replace="$(terraform state list | grep random_password.rds_password)"
 only:
  - scheduled

Po zdefiniowaniu takiej konfiguracji w pliku .gitlab-ci.yml w repozytorium trzeba jeszcze skonfigurować cykliczne uruchamianie CI/CD. Odpowiednie ustawienia można znaleźć w menu projektu pod CI/CD -> Schedules. W tym miejscu można zdefiniować jak często CI/CD ma być wywoływany do uruchomienia przy użyciu zapisu narzędzia cron. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji podlinkowanej na końcu artykułu.

Zbudowano z Hugo
Motyw Stack zaprojektowany przez Jimmy